Nyheder

Organisatorisk

Indkaldelse til generalforsamling d. 18/8 2021
Kære bestyrelse, Landssekretariats ledelse og advisory board medlemmer i Come Together Danmark (advisory board har pt. ingen medlemmer).
 
Hermed, jf. foreningens vedtægter, indkaldes til ordinær generalforsamling i Come Together Danmark (jf. vedtægter skulle denne være afholdt i årets første kvartal, men er af bestyrelsen udskudt grundet forsinket regnskab for 2020).
 
Sted: Finlandsvej 5, 8660 Skanderborg
Tid: 18/8 2021 kl. 18-22
 
Dagsordenspunkter:
  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Godkendelse af regnskab.
  4. Fastsættelse af medlemskontingent i foreningen.
  5. Godkendelse af næste års budget.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.
Obs – forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 
Vedr. valg af bestyrelsesmedlemmer er formand samt de 2 udtrådte medlemmer (Lucas og Lisbeth) på valg.
Formanden genopstiller, de 2 udtrådte medlemmer opstiller ikke, og der skal derfor findes og vælges nye kandidater til disse 2 pladser.
 
Vedr. indkomne forslag, så foreslår bestyrelsen at ændre vedtægterne således at foreningen er mere medlemsbaseret, hvilket også til dels er en forudsætning for at være fritaget for skat. Reviderede vedtægter tilgår.
 
 

Venlig hilsen

Simon Christiansen
Formand
 

Vi søger i øjeblikket bemanding til flere funktioner

Heriblandt funktioner i vores sekretariat eller som mentor for en sårbar ung person

Se vores jobopslag på : Jobopslag på frivilligjob.dk


Ekstraordinær generalforsamling d. 28/5 2020

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling d. 28/5 2020, hvor der stemmes om ændringer af vedtægterne. Med det formål at nedbringe de økonomiske byrder forbundet ved revistionspåtegning af regnskab og status, ønskes det at fjerne krav herom fra vedtægternes §6 stk. 2.

“§ 6 Regnskab og revision 

Stk. 1. Come Together Danmarks regnskab følger kalenderåret og aflægges for generalforsamlingen til godkendelse.  

Stk. 2. Come Together Danmark samarbejder med et godkendt og registreret revisionsfirma, som reviderer foreningens regnskaber. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor. 

Stk. 3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.


Come Togethers nye bestyrelse omtales i Skanderborg lokalavis:

Læs artiklen her (Skanderborg Lokalavis)


Simon Christiansen bliver ny formand

Medieomtale

TV reportage om ensomme unge med interview med vores Lisbeth Gasbjerg (3:02 minutter inde)


Interview med vores stifter, John Michell

Mentorordning hjælper unge. TV2 Østjylland – 17. aug. 2014


Interview med vores stifter, John Mitchell

Læs artiklen her (Midtjyllands avis)


Interview med vores mentee Sepehr og hans mentor Søren Erik:

Læs artiklen her (Ugebladet Skanderborg)


Artikel om Lisbeth Gasbjerg, som har taget et år ud af kalderen for at arbejde for Come Together:

Læs artiklen her (Ugebladet Skanderborg)


Brian og Beshank brænder for bolden

Læs artiklen her (PDF)


Hvad skal vi lave sammen?

Læs artiklen her (PDF)


Mandag aften står den på Lektiehjælp / Frivillige skal hjælpe unge med at mestre deres liv

Læs artiklen her (PDF)


Mentorprojekt greb om sig med sneboldeffekt

Læs artiklen her (PDF)


En mentorordning til et 12-tal

Læs artiklen her (link)